متن تستی
متن تستی
متن تستی متن تستی متن تستی
دکتر سید کمیل طیبی
دکتر سید کمیل طیبی
(1 )کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه اصفهان- ایران (2) کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان- ایران (3) دکتری اقتصاد (اقتصاد بین الملل و اقتصاد سنجی) دانشگاه ولونگونگ، استرالیا