دکتر سید کمیل طیبی
نام و نام خانوادگی : دکتر سید کمیل طیبی
پست الکترونیک : komail@econ.ui.ac.ir
: مدیر قطب
بیوگرافی : تاریخ تولد:1338/ محل تولد: اصفهان(شهرستان شهرضا)
سوابق تحصیلی : (1 )کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه اصفهان- ایران (2) کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان- ایران (3) دکتری اقتصاد (اقتصاد بین الملل و اقتصاد سنجی) دانشگاه ولونگونگ، استرالیا
سوابق شغلی : استاد دانشگاه اصفهان، مرتبه علمی:استاد، تاریخ استخدام: 1/6/1376 / نشانی محل اشتغال: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، کد پستی: 8174673446 ، شماره تلفن: 7935242 0311 ///فعالیت در پست های اجرایی:(1)معاون گروه اقتصاد ،دانشگاه اصفهان (1379-1384) (2)مدیر روابط علمی وبین المللی،دانشگاه اصفهان (1379-1284) (3) سرپرست دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه اصفهان (4) مسئول دبیرخانه دانشگاههای داخلی دولتی عضو اتحادیه بین الملل دانشگاهها (AIU) ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1381-1384) (5) مشاور علمی موسسه عالی بانکداری ایران- واحد اصفهان، موسسه عالی بانکداری- واحد اصفهان (1382-1384) (6) عضو هیات موسس مرکز آموزش عالی شهرضا وابسته به دانشگاه اصفهان، مرکز آموزش عالی شهرضا (1383- ادامه دارد) (7) عضو هیات موسس انجمن کارآفرینان ایران، دانشگاه شهید بهشتی (1386- ادامه دارد) (8)سردبیر مجله علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد بین الملل، دانشگاه اصفهان (1387- ادامه دارد) (9)مسئول راه اندازی قطب "اقتصاد بین الملل با تآکید بر همکاری های منطقه ای ،داتشگاه اصفهان (10)مشاور بین الملل پژوهشکده پولی و بانکی باننک مرکزی،پژوهشکده پولی و بانکی باننک مرکزی (1391- ادامه دارد) (11)مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان، اتاق بازرگانی اصفهان (1391- ادامه دارد)
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:  تلفيق مبادلات بين بخشي در سازمان اكو (براي ايجاد اتحاديه اقتصادي)
A Combination of Inter-industry transactions in E.C.O 

 
عنوان پايان نامه دكتري: مدل سازي اقتصاد سنجي تقاضاي واردات در كشورهاي در حال توسعه: مورد ايران 1993-1970

Econometric Modeling of Import Demand in Developing Countries: the Case of Iran
 

 
 موضوعات مورد علاقه
  • Interaction between Globalization and Economic Indicators based on Theoretical and Empirical Specifications of Modeling,
  • International Trade and Regionalization on: Economic Convergence, Trade Liberalization, Trade Integration, Free Trade Area (FTA), Preferential Trade Agreements (PTA), Regional Trading Blocks (RTBs), Economics of International Tourism,
  • Interaction between International Trade and Environmental Issues based on Theoretical and Empirical Specifications of Modeling,
  • Issues of International Finance: Exchange Rate Patterns, Exchange Rate Pass-through, Financial Institutions and Crises, Money Integration,
  • Applications of Econometrics (Regression Models, Time Series Methods, Panel Data) to the above Topics,
  • Program Evaluation (including Treatment Effects and Matching) of Economic Studies.  
  • International Trade and Environment,
  • International Economics and Entrepreneurship. 

 
انتشارات (تأليف ، تجديد چاپ همراه با تجديد نظر، بررسي و نقد، تصحيح ، ترجمه كتاب)
 
سوابق خدمت پژوهشي در داخل و خارج از كشور
 
مقالات در مجلات معتبر داخلي و خارجي
 
مقالات در سمينارها و كنفرانس­هاي داخلي و خارجي
 

عضويت در مجامع علمي  داخلي و خارجي 

 تشويق ها و جوائز‌
 
همکاري فعال با مجلات علمي معتبر در داخل و خارج

فعاليت در پست هاي اجرايي

راهنمايي و مشاوره ي پايان نامه ي کارشناسي ارشد بيش از 200 مورد

راهنمايي و مشاوره ي پايان نامه ي دکتري  30 مورد