برجام برای دولت روحانی، یک چالش است
دکتر سید کمیل طیبی اســتاد اقتصاد در ارتباط برجام به نسل فردا می گوید: خالف نظر برخی از کارشناسان، معتقدم برجام برای دولت روحانی، یک چالش است نه تهدید و باید این زمینه را از ابعاد مختلف بررسی و از این چالش فرصت ایجاد کرد و آن را تهدید تلقی نکرد؛ چرا که نگاه و تلقی تهدید آمیز نسبت به تصویب برجام، این پیش داوری را به ذهن متبادر می ســازد که قرار است با وجود تصویب برجام، شرایط اقتصادی بدتر شود. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: ارجاع دادن تمام مشکالت اقتصادی به مسئله توافقات هسته ای، ما را در ریشــه یابی درست مشکالت اقتصادی کشور به بیراهه میبرد. مسایل اقتصادی کشور، مزمن است. بیکاری و تورم، جزو مشکالتی است که سالیان دراز سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور گسترده شده است.به ویژه در ده سال اخیر که درآمدهای نفتی افزایش یافته، طبیعتا تصدی گری دولت در امر اقتصاد نیز افزایش یافته است؛ در صورتی کــه در یک فضای اقتصادی ســالم، این درآمدها باید تبدیل به ثروت می شــد و به صورت مولد در اختیار صنعت قرار می گرفت که البته شــاهد چنین اتفاقی نبودیم. نقش انکار ناپذیر تحریم ها طیبی، با بیان اینکه نمی توان نقش تحریم هــا در پیدایش مشــکالت اقتصادی کشور را نادیده گرفت اظهار داشت: تحریم ها در طی این سال ها، سدی ایجاد کرد و از سوی دیگر به تخریب تعامل اقتصــادی مثبت با جهان منجر شد. این استاد علوم اقتصادی افزود: در یکی دو ساله اخیر، مســئله توافقات هسته ای و تصویب برجام تا حــدودی در میان مردم بد جا افتاد؛ به نحوی که منجر به بــاال رفتن انتظارات اقتصادی مردم شــد؛ با این تصور که بسیاری از مردم بر این گمانند که با تصویب برجام، بسیاری از مشــکالت اقتصادی حل خواهد شد. این در حالی است که مسایل اقتصادی کشورمان، ریشه در مسایل ساختاری دارند. رشد اقتصادی پایدار، ریشه در تامین منابع، ارتقاء سطح دانش و انتقال موثر آن به بخش های تولید و صنعت، اســتفاده از تکنولــوژی و فناوری های جدیــد و ظرفیت سازیهای گسترده دارد. بسیاری از بخش های اقتصادی کشور و شرایط واقعی حاکم بر آن، هنوز فاصله معناداری با این عوامل دارد. مثال در بخش اقتصاد نفتی، به دلیل خام فروشی، رابطه مبادالت ما رابطه ای متعارف و علی السویه و برابر نیســت و همین امر سبب شده است. مواد خام نفتی با حداقل قیمت صادر و کاالها با قیمت باال وارد کشور شود. این استاد دانشگاه افزود: در چنین شــرایطی، این انتظار که صرفا با تصویب برجام بســیاری از مســایل اقتصادیمان حل خواهد شد، کامال اشتباه است. تصویب برجام، ابتدای مســئله اســت. روابط اقتصادی و مبادله ای ما، باید اصالح شود. شیوه تجارت باید تغییر کند و از حالت واســطه گری خارج شود. ســرمایه گــذاری هــای مــا باید بــه نحوی انجام شــود که صرفــا مــا را تبدیل بــه بازار مصرفی کاالهایــی با برندهــای خارجی نکند. طیبــی در ادامــه افــزود: البتــه بــا تصویب برجــام، یــک مانــع بــزرگ اقتصــادی از طریــق ابزارهــای سیاســی حــل شــد؛ چرا کــه تا بــه امــروز گشــایش ارزی نداشــتیم. حتی کارت اعتباری بین المللی نداشــتیم. این موانع خوشبختانه در حال رفع شدن است. رشد اقتصادی، زمانبر است طیبی در پاســخ به این ســوال که آیــا با توجه به تصویب برجــام، می تــوان انتظار داشــت نرخ رشــد اقتصادی به ســرعت مثبت شــود؟ گفت: طبیعتا این امر، زمانبر است. موضع گیری روحانی مبنی بر پیش بردن مذاکرات هسته ای بوده و اگر اهمیت این مذاکرات و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد را از طریق پروپاگاندا و تبلیغات رسانهای در آن مقطع زمانی گوشزد نمی کرد، این احتمال وجود داشت که در همان ابتدا، مذاکرات به دلیل موانع سیاســی، قفل کند، اما ایــن گونه موضع گیری های روحانی تبدیل به انتظار شد. نگاه دولت، واقع بینانه است این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این سوال که با وجود کندی رشــد اقتصادی، دولت تا چه اندازه خواهد توانست در رفع مشکالت اقتصادی موفق شود؟ اظهار داشت: معتقدم دولت نگاه واقع بینانهای به مسایل اقتصادی دارد و کامال واقف است که باید به تقویت بخش خصوصی بپردازد. دولت برای تحقق این هدف و نیــز برای تقویت اقتصاد، به ابزارهای سیاســی قوی نیاز دارد نظیر حمایتهای مردمی، تعامل با دنیا، تصویب برجام و ... البته اینکه اعضا و نمایندگان مجلس به نحوی انتخاب شوند که همســو با دولت حرکت کنند، یک امتیاز مثبت است، اما نمی توان به طور قطع چنین بیان کرد که هدف دولت از تصویب برجام، بهرهبرداری صد درصد سیاسی در انتخابات مجلس اسفند ماه امسال بوده؛ چرا که تا چند ماه دیگر نتایج عملی حاصل از تصویب برجام ممکن است آن طور که باید و شاید نمود بیرونی پیدا نکرده باشد، اما هر دولتی در تالش است که به حالت ایده آل همراهی دولت و مجلس دست یابد و این موضوع در سرتاسر دنیا دیده می شود.

لینک خبر:
www.nasle-farda.ir/Newspaper/PagePDF/11867
 
   1394/8/5 13:51